مجله مهرستان

مجله مهرستان، با رویکرد افزایش آگاهی فرهنگی و هنری تاسیس شد. هیئت تحریریه مجله اغلب افراد هنر دوست با پیشینه ی هنری همت به چاپ این نویسه گماشتند . پس از اخذ مجوز و تکمیل گروه اقدام به انتشار این مجلد صورت گرفت. از جمله اهداف گروه و نشریه ایجاد مرجعی برای دانشجویان و هنر جویان گرامی است. از تمامی دانشجویان و هنر جویانی که دستی به قلم داشته و هدف آنها اعتلای فرهنگ و هنر داشگاه و دانشجویان است به دفتر نشریات واقع در مجتمع فرهنگی پیامبراعظم(ص) مراجعه نمایند و یا با آدرس پست الکترونیکی info.mehrestan@gmail.com ارتباط برقرار نمایند.