معاون فرهنگی


سوابق کاری آقای دکتر محمد چلاجور- معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه: